ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ είναι μία τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Μελέτη, Αδειοδότηση, Κατασκευή και Εμπορία Εξοπλισμού.
Ιδρύθηκε το 2003 από τους Πέτρο Πέτρου και Δημήτρη Τσιγγελίδη, Μηχανολόγους – Μηχανικούς.
H ομάδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ αποτελείται από μηχανικούς, σχεδιαστές, διακοσμητές και τεχνικά συνεργεία.
H ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο κατασκευής δημοσίων έργων.
Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση σύμφωνα με το νέο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας: ISO 9001/2015

ΣΤΟΧΟΣ

Nα χτίζουμε τη φήμη μας μέσα από την άριστη απόδοσή μας και να καλλιεργούμε μακροχρόνιες σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H ασφάλεια όλων είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος μας. Στα πλαίσια της πολιτικής των μηδενικών ατυχημάτων, επιμορφώνουμε συνεχώς τους εργαζομένους και συνεργάτες μας σε θέματα ασφάλειας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Άριστη ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητες. «Εμμονή» με την λεπτομέρεια!
Συνεχής αναζήτηση δημιουργικών και πρωτοποριακών λύσεων.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Κάνουμε το «σωστό» για πελάτες και εργαζομένους.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ είναι μία εταιρεία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είμαστε αφοσιωμένοι στους εργαζομένους, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Εφαρμόζουμε «πράσινες» πρακτικές στη λειτουργία της επιχείρησής μας και προωθούμε τα πράσινα κτίρια.

Είμαστε χορηγοί της Εθελοντικής Ομάδας Οικολογικής Δράσης και Αλληλεγγύης «ΓΕΙΤΟΝΕΣ».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας καθορίζεται από την επιθυμία παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης μελετών και τεχνικών έργων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική της θέση στην ελληνική αγορά.

Η Πολιτική της Εταιρείας είναι βασισμένη στη δέσμευση της Διοίκησης για την διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της, το σεβασμό και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας, το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας με βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Διοίκηση έχει καθιερώσει τη θέσπιση και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών της για την ποιότητα, όπου βασίζονται:

• Στη στελέχωση της Εταιρείας με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
• Στην επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και προμηθευτών.
• Στον άρτιο επιστημονικά σχεδιασμό και ανάπτυξη των Μελετών και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Σχεδιασμού, Επίβλεψης και Υλοποίησης Έργων.
• Στον εξοπλισμό της επιχείρησης με όργανα τελευταίας τεχνολογίας και μοναδικές, εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογές λογισμικού.
• Στη συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για τη σωστή αποτύπωση των απαιτήσεων του, καθώς επίσης την καταγραφή και διευθέτηση οποιονδήποτε διαφοροποιήσεων της συμβάσεως.
• Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή / ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων έργων και υπηρεσιών.
• Στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών.
• Στον τρόπο διαχείρισης των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρείας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
• Στη διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές της.
H Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:
• H πολιτική ποιότητάς της να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό της μέσω αναρτημένων επιγραφών σε κατάλληλα σημεία των χώρων εργασίας.
• Nα ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.
• Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Δεσμεύεται, επίσης, να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας αναλαμβάνει ως καθήκον την εποπτεία της συντήρησης και της ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.