ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ είναι μία τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Μελέτη, Αδειοδότηση, Κατασκευή και Εμπορία Εξοπλισμού.
Ιδρύθηκε το 2003 από τους Πέτρο Πέτρου και Δημήτρη Τσιγγελίδη, Μηχανολόγους – Μηχανικούς.
H ομάδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ αποτελείται από μηχανικούς, σχεδιαστές, διακοσμητές και τεχνικά συνεργεία.
H ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο κατασκευής δημοσίων έργων.
Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση σύμφωνα με τα νέα πρότυπα:
• Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001/2015
• Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: ISO 45001/2018
• Ασφάλειας των Πληροφοριών: ISO 27001/2017
• Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001/2015
Η εταιρεία είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΣΤΟΧΟΣ

Nα χτίζουμε τη φήμη μας μέσα από την άριστη απόδοσή μας και να καλλιεργούμε μακροχρόνιες σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H ασφάλεια όλων είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος μας. Στα πλαίσια της πολιτικής των μηδενικών ατυχημάτων, επιμορφώνουμε συνεχώς τους εργαζομένους και συνεργάτες μας σε θέματα ασφάλειας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Άριστη ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητες. “Εμμονή” με την λεπτομέρεια!
Συνεχής αναζήτηση δημιουργικών και πρωτοποριακών λύσεων.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Κάνουμε το “σωστό” για πελάτες και εργαζομένους.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ είναι μία εταιρεία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είμαστε αφοσιωμένοι στους εργαζομένους, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Εφαρμόζουμε “πράσινες” πρακτικές στη λειτουργία της επιχείρησής μας και προωθούμε τα πράσινα κτίρια.

Είμαστε χορηγοί της Εθελοντικής Ομάδας Οικολογικής Δράσης και Αλληλεγγύης “ΓΕΙΤΟΝΕΣ”.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος της Εταιρείας καθορίζεται από την επιθυμία παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης μελετών και τεχνικών έργων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική της θέση στην ελληνική αγορά.

Η Πολιτική της Εταιρείας είναι βασισμένη στη δέσμευση της Διοίκησης για την διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της, το σεβασμό και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ αναφορικά με την Ποιότητα και την Περιβαλλοντική Διαχείριση εκφράζεται μέσω του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρείας καθώς και του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος της. Κύριος γνώμονας για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερομένων μερών της Εταιρίας και η βελτίωση των περιβαλλοντικών της Επιδόσεων.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις διαδικασίες του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας είναι:

 • • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την παροχή υπηρεσίας καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
 • • Ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρίας και η λήψη μέτρων για την πρόληψη / αντιμετώπιση αυτών.
 • • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • • Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων της σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • • Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
 • • Η παροχή των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος για την επίτευξη των Ποιοτικών και Περιβαλλοντικών Σκοπών & Στόχων.
 • • Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων της.
 • • Η αναγνώριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και  την λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση αυτών.
 • • Η συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών επιδόσεών της και η πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
 • • Η παρακολούθηση και η μέτρηση των Σημαντικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

H Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

 • • H πολιτική Ποιότητάς & Περιβάλλοντος να είναι γνωστή και κατανοητή τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον (προσωπικό) όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον (ιστοσελίδα) καθώς και να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλόλητά της.
 • • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Δεσμεύεται, επίσης, να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
Ο Υπεύθυνος Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος αναλαμβάνει το καθήκον της εποπτείας, συντήρησης και της ανάπτυξης του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή ατυχημάτων καθώς και την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Παράλληλα παρακολουθούμε και μελετάμε κάθε τεχνολογική, κανονιστική – νομοθετική και επιχειρησιακή εξέλιξη η οποία επιβάλει αλλαγές ή δύναται να επηρεάσει θετικά την Υγεία & Ασφάλεια κατά την εργασία, εφαρμόζοντας κάθε δυνατό μέτρο.

Η Διοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. έχει ορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών της δραστηριοτήτων το οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, πρωτόκολλα, πολιτικές και οδηγίες εργασίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • • Ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων με την εφαρμογή κάθε δυνατού προληπτικού μέτρου και μέσου ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών.
 • • Συνεχής παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υ&Α στην εργασία.
 • • Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Υ&Α στην εργασία.
 • • Εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.
 • • Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη διαβούλευση και συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρίας σε συμβούλια, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για θέματα Υ&Α στην εργασία.
 • • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • • Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ&Α για το σύνολο των διεργασιών και του προσωπικού της Εταιρίας ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας.
 • • Επικοινωνία με τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα Υ&Α στην εργασία.
 • • Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας σε θέματα Υ&Α κατά την εργασία.
 • • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων αναφορικά με την εφαρμογή των θεσμοθετημένων διαδικασιών & οδηγιών για την Υ&Α στην εργασία.
 • • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την Υ&Α στην εργασία και αξιολόγηση των επιδόσεων της Εταιρίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

H ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός, θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρίας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. είναι η δημιουργία βάσης για την ασφάλεια της πληροφορίας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως Ενδιαφερόμενα Μέρη της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους ελέγχους που περιγράφονται στο πρότυπο ISO 27001:2017, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ασφάλεια της πληροφορίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του ΕΔΣ της Εταιρίας είναι:

 • 1. Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της,
 • 2. Η αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των πελατών,
 • 3. Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2017,
 • 4. Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών,
 • 5. Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού,
 • 6. Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών,
 • 7. Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους,
 • 8. Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας,
 • 9. Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.

Οι αρχές του ΕΔΣ καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ασφάλεια της πληροφορίας, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω, η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει οριστεί από τη Διοίκηση Υπεύθυνος σε θέματα Ασφάλειας της Πληροφορίας.

Όλα τα τμήματα της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το ΕΔΣ μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ασφάλειας της Πληροφορίας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.