ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες της Εταιρίας μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Αλκυόνης 19-21, Γαλάτσι 111 46
Τηλέφωνο: 21 0222 0520

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στο email info@technikiapopsi.gr

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την Παροχή υπηρεσιών μελέτης- επίβλεψης και κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους πελάτες της, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • • Ονοματεπώνυμο
 • • Κωδικός (μητρώο) εργαζομένου
 • • Προσωπικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κλπ)
 • • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email κλπ)
 • • Κρατικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αρ. διπλώματος οδήγησης κλπ)
 • • Οικονομικά στοιχεία (π.χ. αρ. τραπεζικού λογαριασμού, IBAN κλπ)
 • • Στοιχεία ασφάλισης (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ασφαλιστικός φορέας κλπ)
 • • Στοιχεία σύμβασης (π.χ. ημερομηνία πρόσληψης / λήξης σύμβασης, ώρες / ημέρες εργασίας, θέση κλπ)
 • • Πληροφορίες για την απόδοση στην εργασία (π.χ. αξιολογήσεις)
 • • Προσόντα (π.χ. τίτλοι σπουδών, συστατικές επιστολές κλπ)
 • • Στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλεται στην εταιρία
 • • Πληροφορίες που προκύπτουν από επαγγελματικά ταξίδια
 • • Έγγραφα σχετικά με τη νομοθεσία περί ιθαγένειας και μετανάστευσης (π.χ. στοιχεία διαβατηρίου, άδεια διαμονής, άδεια εργασίας κλπ)
 • • Εικόνες από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας για λόγους ασφάλειας φυσικών προσώπων και αγαθών. Η καταγραφή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους της εταιρίας λειτουργεί για λόγους ασφάλειας φυσικών προσώπων και αγαθών κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, μέσω του οποίου καταγράφονται εικόνες πελατών, επισκεπτών και εργαζομένων στους δημόσιους χώρους των εγκαταστάσεών μας. Η καταγραφή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (όπου έχει εφαρμογή).

3. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό τη Παροχή υπηρεσιών μελέτης- επίβλεψης και κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Κάποια δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε., πάντα μετά από σχετική συγκατάθεση.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

 • i. Η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. και των πελατών της, προκειμένου να λάβουν τις υπηρεσίες της.
 • ii. Η συμμόρφωση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από τα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας.
 • iii. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε., όσο και των πελατών της, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της.
 • iv. Η συγκατάθεση που μπορεί να μας παρέχεται προκειμένου να λαμβάνουν οι πελάτες μας (υπάρχοντες ή δυνητικοί) ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε., τις επιχειρηματικές δράσεις και δραστηριότητές της κλπ.

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε., στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους από τη θέση εργασίας τους.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους συνεργάτες της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά σε εξωτερικό λογιστήριο, εξωτερική νομική υπηρεσία, κ.τ.λ. πάντα υπό τον όρο τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας σε κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν –όπως επιβάλλεται ή/και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία–σε κρατικές αρχές ή δημόσιους φορείς, προκειμένου να συμμορφωθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. με έννομες (νομοθετικές, κανονιστικές, δικαστικές αποφάσεις) ή συμβατικές υποχρεώσεις της.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταρχήν αποθηκεύουμε τα δεδομένα τουλάχιστον για όσο χρόνο απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τέλος, τηρούμε τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρίας.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Σε κάθε περίπτωση η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο.Ε. εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • • Δικαίωμα πρόσβασης
   Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους
  • • Δικαίωμα διόρθωσης
   Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας
  • • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
   Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται
  • • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
   Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
   – όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση
   – εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους
   – όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς
   – όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την Εταιρία
  • • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
   Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ
  • • Δικαίωμα στη φορητότητα
   Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό
  • • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
   Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@technikiapopsi.gr

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας